2007

Post date: Mar 8, 2009 7:01:52 PM

Referat af møde d. 26/4 2007 kl. 19

Tilstede var:

Cassiopeia: Helle Kvanhauge, Niels Holm, (Niels Bjerre, bortrejst)

No Kids: Jesper Munck, Jesper Manniche, Laila Lund Balle

SVAK: Karin Sørensen

No Name: Jens Peter Müller, Erik Normind Jakobsen & 1, jeg ikke fik fat i navnet på

5. juledag: Steen Hansen, Fie Kelkjær, Olav Johannessen

Mariegården: Lis Gilbertsson

Fie Kelkjær – byder velkommen og vi går til punkt 1 på dagsordenen:

1. valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Steen Hansen som dirigent med taleret. Enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer repræsentantskabet indkaldt med korrekt varsel, lovlig og beslutningsdygtig, samt at alle medlemmer har indbetalt kontingent og dermed er stemmeberettigede.

2. bestyrelsen beretning

som udfærdiget af formand Niels Bjerre og fremlagt af Fie Kelkjær. Beretningen godkendes uden anmærkninger efter lidt uddybende snak. Beretningen ligger på hjemmesiden: http://frem.svaneke.net

3. godkendelse af regnskab.

Fremlagt og gennemgået af Lis Gilbertsson. Et økonomisk tilfredsstillende år for kulturhuset. Regnskabet godkendes.

4. godkendelse af budget og fastsættelse af lejeafgifter og kontingent.

Ved en lille fejl omdeles forkert budget – det rigtige følger og vedtages uden yderligere forviklinger. Kontingent og lejeafgifter vedtages uændret, kan ses på hjemmesiden.

5. indkomne forslag:

ingen

6. valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter:

på valg er Lis Gilbertsson, der ikke modtager genvalg og Niels Holm, der efter lidt venligt pres gør. Nyvalgt til bestyrelsen er Laila Lund Balle fra No Kids. Suppleanter: Steen Hansen forsætter og nyvalgt er Erik Normind Jakobsen fra No Name. Herefter ser bestyrelsen således ud: Niels Bjerre, Niels Holm, Olav Johannessen, Fie Kelkjær og Laila Lund Balle. Suppleanter: Steen Hansen og Erik Normind Jakobsen. En stor tak til Lis Gilbertsson for hendes kæmpe indsats i Frem gennem 3 valgperioder.

7. valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.

Her bliver gjort opmærksom på, at det rettelig burde hedde bilagskontrollanter, da huset har ekstern revisor – dette kan dog først rettes i vedtægterne ved næste repræsentantskabsmøde. Som revisorer valgtes Steen Hansen og Jens Peter Müller, suppleanter er Jesper Munch.

8. fastsættelse af antallet af repræsentanter til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde og disses fordeling mellem medlemmerne. Uændret. Hver medlemsgruppe/forening har ret til at stille 3 repræsentanter.

9. eventuelt.

Der blev debatteret oprydning, oprydning og almindelig hensynsfuld omgang med huset og hinanden. Loftsprojektet blev vendt og prist i høje toner. Olav orienterede om det indkøbte trommesæt og hensigten om at lokale musikere i alle aldre kan benytte huset som øvefacilitet, når det ikke er belagt med andre aktiviteter. En vis konsensus omkring tilstedeværelse af et køleskab under teaterforestilling blev opnået. Fie fik vist understreget at man ikke låner huset udstyr ud – overhovedet – aldrig – og slet ikke uden at orientere bestyrelsen…

Dirigenten forlod under dette punkt mødet, der blev afrundet af Fie, der takkede for god ro og orden.