Repræsentantskabsmøde 2010

Post date: Mar 15, 2010 7:19:02 PM

14/3 2010

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

i Kulturhuset FREM mandag d. 19. april 2010

Dagsorden i flg. vedtægerne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af budget og fastsættelse af lejeafgifter og kontingenter
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Niels Holm og Laila Lund Balle. Niels Bjerre ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanter er: Fie og Erik Normind
  7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Revisorer er Alf Bering og Monika Kristensen.
  8. Fastsættelse af antallet af repræsentanter til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde og disses fordeling mellem medlemmerne
  9. Eventuelt.

§ 6 stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøder, skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Det påhviler bestyrelsen senest 6 dage før repræsentantskabs- mødet at ophænge indkomne forslag på et synligt sted i FREM, og fremsendes til repræsentanterne.

Medlemsforeningerne har ret til at stille med 3 stemmeberettigede repræsentanter. Man bedes, så vidt muligt, inden repræsentantskabsmødets afholdelse meddele, hvem man stiller med til repræsentantskabs-mødet på mail: frem@svaneke.net

For at være stemmeberettiget skal medlemsforeningens kontingent være indbetalt inden repræsentantskabs-mødets afholdelse.