Privatlivspolitik

Senest opdateret 17.maj 2022.

Dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Dog opbevarer vi oplysninger hvis de har historisk værdi.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Kulturhuset FREM er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Orla Søborg-Madsen

Mobil nr.: +45 61180501

Mail: frem@svaneke.net

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresser (evt. fødselsår), som vi har modtaget fra dig.

Formål:

1. Formål med behandling af personoplysningerne:

Drift af foreningen, medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og medlemsorientering.

Vi behandler kun personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, denne behandling vil udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

a) Daglig drift af foreningen.

b) Udbetaling af honorarer og godtgørelser.

2. Samtykke:

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger, basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke, f.eks. oplysninger til statistik og lignende.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af personoplysninger:

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Du kan gøre brug af dine rettigheder:

Herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom, ligesom det vil fremgå af vores hjemmeside.