Referat

Referat fra Repræsentanskabsmøde 2020 d. 29. juni 2020 kl. 19.00

(Repræsentantskabsmødet var oprindelig indkaldt til d. 22. april 2020, men blev udsat som følge af corona-nedlukningen.)

Flg. medlemsforeninger/grupper var repræsenteret: Bio-gruppen, Musikforeningen NoName og SVAK med forhåndstilmeldte, stemmeberettigede repræsentanter.

1.       Valg af dirigent: Niels Bjerre. Niels åbnede mødet og konstaterede at det var lovligt indkaldt.

2.       Bestyrelsens beretning blev forelagt af formanden, Orla Søborg-Madsen. 

Beretningen ses ovenfor.

 Orla oplyste supplerende at Udvalget til fordeling af lokalmidler, samme dag havde imødekommet FREMs ansøgning om kr. 20.000 til renoveringen af FREMs foyer.

Jens Peter Müller, NoName, glædede sig over den problemløse overgang fra den gamle til den nye bestyrelse i 2019.

Beretningen godkendtes. 

3.        Godkendelse af regnskab

Det omdelte reviderede regnskab blev præsenteret af kassereren Maja Ipsen, der takkede den tidligere kasserer Dorte Lund for samarbejde og bistand i nogle måneder i forbindelse med bestyrelsesskiftet.  Enkelte spørgsmål til regnskab og balance blev besvaret.

Regnskabet med et overført positivt resultat på godt kr. 9.000 godkendtes.

4.       Godkendelse af budget af budget og fastsættelse af lejeafgifter og kontingenter

Bestyrelsens forslag om uændrede lejeafgifter og kontingenter (vedhæftet indkaldelsen) godkendtes. På et spørgsmål bekræftedes at cafe-salget ved gratis-arrangementer sker i navn af en medlemsgruppe.

Det forelagte budget, udarbejdet til april-mødet, ville nu blive uden ca. 3 måneders lejeindtægter pga. corona-lukningen. Bestyrelsen forventede at modtage fondsstøtte til de nye biografstole og forhøjet podie i salen og til renovering af foyer, gennemført under corona-lukningen. Foreløbig var i alt kr. 60.000 af det ansøgte beløb bevilget af henholdsvis Brdr. Larsens Legat og Udvalget til fordeling af lokalmidler (administreret af Fællesrådet).

Budgettet godkendtes.

5.       Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget. 

6.       Valg af medlemmer til bestyrelse og 2 suppleanter

Orla Søborg-Madsen og Svend-Erik Nielsen var på valg og blev genvalgt.

De hidtidige suppleanter Gertrud Boesen og Anne Mari Rømer genvalgtes.

7.       Valg af 2 revisorer og to revisorsuppleanter

Bestyrelsen foreslog Laila Lund Balle og Jens Peter Müller som revisorer samt Lene Stenstrop og Dorte Lund som revisorsuppleanter. De blev alle valgt.  

8.       Fastsættelse af antal repræsentanter til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde og disses fordeling mellem medlemmerne.

Antallet bibeholdes på 3 pr. medlemsforening.

9.       Eventuelt

Jens Peter foreslog et system med enkeltmands-medlemmer for at få flere betalende medlemmer/brugere. Dette er allerede muligt iflg. vedtægterne. Også et støtteforeningskoncept nævntes. Bestyrelsen overvejer evt. fordele.

Han forespurgte også om alt (nyt) inventar var dækket af forsikringerne. Bestyrelsen mente. at det var tilfældet, men vil gennemgå det sammen med forsikringsselskabet.

Peter Mors nævnte, at lyd og lys ved koncerter fortsat kunne ske fra bagerste række med en simpel indretning. 

Ditte Braaten Olsen nævnte at fase 2 og 3 af kælderrenoveringen ville blive videreført. Formanden bekræftede at relevante brugere ville blive hørt.

Herefter afsluttede formanden mødet og takkede dirigent og deltagere.

--------------------------------------

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som hidtil:

Formand Orla Søborg-Madsen

Næstformand Hans Michael Kofoed-Hansen (referent)

Kasserer Maja Ipsen

Medlemmer: 

Svend-Erik Nielsen

Ditte Braaten Olsen 

Gertrud Boesen