Vedtægter

§ 1: Navn og hjemsted.

   • Foreningens navn er: Kulturhuset FREM. Foreningens hjemsted er bygningen Kulturhuset FREM, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke i Bornholms regionskommune.

§ 2: Formål.

   • Foreningen indgår aftale med bygningens ejer om, og forestår kulturhusets benyttelse til, sådanne kulturelle aktiviteter, hvortil dets lokaler er velegnede.

   • Foreningen skal drive og udvikle Kulturhuset FREM med tilhørende faciliteter og derved skabe de bedst tænkelige rammer for de til kulturhuset tilknyttede foreninger og brugergrupper, og desuden at være et aktivt samlingspunkt i lokalsamfundet.

§ 3: Formue

   • Foreningens formue tilvejebringes bl.a. ved kontingenter, gaver, indsamlinger, fondsmidler, offentlige bevillinger og indtægter fra arrangementer.

§ 4: Medlemmer

 • stk. 1 Som medlem af Kulturhuset FREM kan optages enhver institution, forening, gruppe eller enkeltperson, der iværksætter aktiviteter som forudsat i §2, og som tilslutter sig foreningens formål og vedtægt.

 • stk. 1a Medlemskabet følger kalenderåret.

 • stk. 2 Anden brug af Kulturhuset FREM må i hvert enkelt tilfælde aftales med FREMs bestyrelse.

§ 5: Repræsentantskabet

   • stk. 1 Kulturhuset FREMs øverste myndighed er repræsentantskabet.

   • stk. 2 Repræsentantskabet består af mindst 5 og højst 35 myndige repræsentanter for foreningens medlemmer, udpeget af, og blandt disse.

   • stk. 3 Medlemmer af Kulturhuset FREM kan hver anmelde 3 repræsentanter til Repræsentantskabsmøderne. Repræsentanterne udpeges af foreningernes og brugergruppernes bestyrelser og anmeldes skriftlig til Kulturhuset FREMs bestyrelse. Udpegningen gælder til der foreligger en ny skriftlig anmeldelse.

   • stk. 4 Bestyrelsen kan udelukke et medlem. Beslutningen skal godkendes på førstkommende repræsentantskabsmøde. Nye ansøgere, der ønsker plads i repræsentantskabet skal søge bestyrelsen herom senest 15. marts.

   • stk. 5 Yderligere kan Bornholms Regionskommune udpege og anmelde en repræsentant.

§ 6 Repræsentantskabsmøder

   • stk. 1 Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt i april måned. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet skal ske via skriftlig indkaldelse til medlemmerne senest d. 15. marts.

   • stk. 2 Dagsordenen for mødet skal mindst indeholde følgende punkter:

    • Valg af dirigent

    • Bestyrelsens beretning

    • Godkendelse af regnskab

    • Godkendelse af budget og fastsættelse af lejeafgifter og kontingenter

    • Indkomne forslag

    • Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter.

    • Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

    • Fastsættelse af antallet af repræsentanter til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde og disses fordeling mellem medlemmerne

    • Eventuelt.

   • stk. 3 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter skriftlig, motiveret begæring fra bestyrelse, revisor eller mindst 1/3 del af repræsentantskabets medlemmer. Senest 8 dage efter begæringens modtagelse indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal afholdes indenfor 28 dage fra begæringens modtagelse. Indkaldelsen skal indeholde omtalte motivering, og den skal være fremlagt i Kulturhuset FREM.

   • stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøder, skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Det påhviler bestyrelsen senest 6 dage før repræsentantskabsmødet at ophænge indkomne forslag på et synligt sted i FREM, og fremsendes til repræsentanterne.

   • stk. 5 Ethvert medlem har ret til at deltage i og ytre sig på repræsentantskabsmøder. Kun fremmødte, myndige repræsentanter har stemmeret og er valgbare.

   • stk. 6 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutning om vedtægtsændring og ophør kan kun ske i henhold til §10. Hver af husets foreninger har 3 stemmer til repræsentantskabsmødet.

§ 7: Bestyrelsen

   • stk. 1 Kulturhuset FREM ledes af en bestyrelse, der består af 5 personer, som vælges for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. I lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

   • stk. 1a Bestyrelsens opgaver er at varetage Kulturhuset FREMs daglige drift, regnskab og budget, således at de bedst tænkelige rammer for Kulturhusets foreninger og brugergrupper bevares og videre udvikles.

   • stk. 1b Bestyrelsen fører medlemsfortegnelse og opkræver kontingent.

   • stk. 1c Bestyrelsen varetager fordeling af tid og lokaler i Kulturhuset.

   • stk. 2 Senest 14 dage efter afholdelse af ordinære repræsentantskabsmøde konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær.

   • stk. 3 Formanden for bestyrelsen er samtidig formand for repræsentantskabet.

   • stk. 4 Formanden indkalder til regelmæssige bestyrelsesmøder og er forpligtet til at indkalde til et bestyrelsesmøde såfremt minimum 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

   • stk. 5 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

   • stk. 6 Repræsentantskabet får via opslag i Kulturhuset FREM besked om bestyrelsesmøder, og har ret til at overvære disse.

   • stk. 7 Bestyrelsen kan ansætte og afskedige det til husets drift nødvendige personale, og kan herudover antage anden lønnet medhjælp til særlige opgaver.

   • stk. 8: Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over alle møder i bestyrelsen og repræsentantskabet.

§ 8: Tegningsret.

   • stk. 1 Foreningen hæfter alene med sin formue. Intet medlem af foreningen hæfter personligt for foreningens gæld.

   • stk. 2 Kulturhuset FREMs tegnes af formand og kasserer, eller en af disse med hvert et yderligere bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

   • stk. 3 Erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom skal vedtages på et repræsentantskabsmøde.

§ 9: Regnskab og økonomi.

   • stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

   • stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab og status samt budget for næste år. Regnskabet skal revideres af de på repræsentantskabsmødet valgte revisorer, og regnskabet skal være påtegnet af hele bestyrelsen.

   • stk. 3 Det reviderede regnskab fremlægges i kulturhuset FREM og tilstilles Bornholms Regionskommune. Regnskab med tilhørende bilag forelægges af kassereren på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

   • stk. 4 Foreningens midler udover en passende kontant kassebeholdning skal indsættes i pengeinstitut.

§ 10: Vedtægtsændringer eller ophør

   • stk. 1 Beslutning herom kan træffes på ordinært repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede repræsentanter er mødt frem, og at mindst 2/3 stemmer for. Hvis mindre end halvdelen af de stemmeberettigede er mødt frem, men minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede har stemt for forslaget, skal der indenfor 4 uger indkaldes til ekstraordinært møde, hvor beslutning kan træffes almindeligt flertal.

   • stk. 2 Med foreningens opløsning vil evt. overskud/formue tilfalde kulturelle aktiviteter i Svaneke og omegn.

Vedtægten er vedtaget på repræsentantskabsmøde d. 26. maj 2004.

Vedtægten er revideret på repræsentantskabsmøde d. 27. april 2005.

Vedtægten er revideret på repræsentantskabsmøde d. 28. april 2018